แจ้งเบาะแส

๏ การแจ้งเบาะแส

 หากพบว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทหรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท


whistle email
news title

foot_content