news title

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ทางบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน บริษัทได้ส่งมอบของขวัญและของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบริษัท และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ซึ่งในปีนี้ มีหน่วยงานที่บริษัท ได้บริจาคของขวัญของรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ทั้งหมด 9 สถานศึกษา 3 ชุมชน และ 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย โรงเรียนวัดแม่เตย โรงเรียนวัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง โรงเรียนวัดศีรษะคีรี โรงเรียนวัดเขากลอย โรงเรียนวัดพรุเตาะ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนพิเศษ ตชด. เทศบาลนครสงขลา ชุมชนการเคหะหาดใหญ่2(ท่าข้าม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป็นการสนับสนุนให้ทางสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะทางสังคม ความกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของเด็กๆ อยู่ตลอดเวลา ให้เด็กๆสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานต่างๆที่ได้รับการสนับสนุน ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กร่วมกัน และบริษัทฯ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานให้มีความสุขตลอดไป

foot_content