news title

our company บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตและการส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง โดยตลอดระยะเวลา การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สามารถดำเนินการผลิตสินคัาภายใต้มาตรฐานการจัดการ ระดับสากล ทั้งในส่วนของมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, และ BRC มาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, ISO45001 ตลอดจนได้มีการรับรองมาตรฐาน ในการผลิตสินค้ากลุ่ม KOSHER และกลุ่ม HALAL จากสถาบันกลางระดับสากล ทั้งนี้สามารถแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง (Regular Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในน้ำแร่ ปลาทูน่าในน้ำเกลือ ปลาทูน่าในน้ำมัน ปลาแซลมอนในน้ำแร่่ ปลาแซลมอนในน้ำเกลือ ปลาแซลมอนในน้ำมัน
  • กลุ่มอาหารทะเลกระป๋อง (Canned Shellfish Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ หอยลายในน้ำเกลือ เนื้อปูในน้ำเกลือ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน
  • กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน อาหารสัตว์เลี้ยงวัตถุดิบจากปลาทูน่า และอาหารสัตว์เลี้ยงวัตถุดิบจากเครื่องในสัตว์

นอกเหนือจากความสามารถในการพัฒนาการผลิตของบริษัท ให้เข้่าสู่มาตราฐานการผลิตในระดับสากลแล้ว บริษัทยังสามารถพัฒนาทักษะในการ ผลิตจนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตในทุกกลุ่มสินค้าจากประสบการณ์ในการประกอบการที่ยาวนานถึง 30 ปี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เน้นทักษะ แรงงานในการผลิต (Skilled labor) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท สามารถพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Product Differentiate) ทั้งด้านรสชาด และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

foot_content