profile milestone affliate message from chairman boards management system certification policy
news title
Dato

เศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งเริ่มต้นมาจากปัญหาหนี้ซัพไพรมในประเทศสหรัฐอเมริกาในกลางปี 2550 ได้ส่งผลกระทบและขยายวงกว้างมากขึ้น เกือบสองปีของวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำบริษัทยังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเงินกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจหลักของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์จากการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 2473 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้มีผลกระทบต่อบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 การส่งออกและผลผลิตทางอุตสาหกรรมตกต่ำและการลงทุนลดลง อารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเพิ่มยอดการขายทั้งทางด้านราคาและปริมาณ ค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่นที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน

โอกาสและการแข่งขันในปี 2552

สภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะแย่ลงในปี 2552 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบลงร้อยละ 1.6 ขณะที่ประเทศอังกฤษจะติดลบลงร้อยละ 2.8 และประเทศญี่ปุ่นจะติดลบลงร้อยละ 2.6 ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน และประเทศสิงคโปร์ ก็ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะติดลบลงร้อยละ 2, 4 และ 4.9 ตามลำดับ คาดว่าความพยายามในการฟื้นฟูตลาดเงินของประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นมีความเป็นได้สูงที่เศรษฐกิจของโลกจะเลวร้ายลงไปอีก การแข่งขันในปี 2552 นั้น บริษัทจะต้องระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายและจะต้องบริหารต้นทุนให้ดีเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลกำไร การแข่งขันในด้านการตลาดก็ยังคงมีสูงในปี 2552

คำขอบคุณ

ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ผมขอขอบคุณสมาชิกของกลุ่ม ผู้บริหารและทีมงานทุกคน สำหรับความตั้งใจ ความทุ่มเทที่ประเมินค่ามิได้ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน และผู้ส่งออกที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด
foot_content