นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ปี 2567 ไทย ENG
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ปี 2566 ไทย ENG
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ปี 2565 ไทย ENG
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4/2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
ปี 2564 ไทย ENG
แบบ 56-1 One Report
ปี 2563 ไทย ENG
แบบ 56-1 One Report