นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ปี 2567 ไทย ENG
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
(Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2024)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567
(Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2024)
สำเนารายงานการประชุม AGM 2566
(Copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(Proxy Form A)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) หากผู้ถือหุ้นต้องการขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน
Proxy Form B (Proxy Form B is recommended) if shareholders wish to request proxy form as document. Please notify your request 14 days in advance of the meeting
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(Proxy Form C)
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(Profile of the nominated person for re-elected as a director)
ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(Profile of independent directors nominated as proxy from the shareholders)
รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
(Details of the certified public accountant and audit fee)
ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
(The Articles of Association concerning the Shareholders’ Meeting)
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
(Conditions and procedures for attending the meeting, proxy voting, voting)
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
(Map of the Shareholders’ Meeting venue)
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ปี 2566 ไทย ENG
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4/2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ปี 2565 ไทย ENG
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4/2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
ปี 2564 ไทย ENG
แบบ 56-1 One Report
ปี 2563 ไทย ENG
แบบ 56-1 One Report